Novetats en el Codi Penal que afectaran a administradors i directius

2 Juny, 2014

El passat 1 de juliol va entrar en vigor la reforma del codi penal, mitjançant la qual s’han introduit novetats que afecten la responsabilitat penal de les persones jurídiques i per tant a administradors i directius d’empreses. Tant les grans empreses com les pimes seran “penalment responsables” en cas de què s’hagin comés delictes ” en el seu nom o per compte d’aquestes”. Ja sigui de forma directa o indirecta.

La llei carrega aquesta responsabilitat als representants legals de les empreses (administradors, apoderats o consellers) o en qui actui individualment o com integrants d’un organ sempre que puguin prendre decisions. I el que és més relevant: el sistema de sancions pot inclús acabar en la disolució de la companyia. Per a què el delicte s’imputi a l’empresa, haurà d’haver-se comés en nom o per compte d’aquesta i en el seu benefici. Si el delicte l’ha comés un treballador, l’empresa només respondrà si els directius han incomplert greument el seu deure de vigilància.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques ja es va incorporar a la reforma del Codi Penal de l’any 2010, però ara el que fa és endurir-la i precisar-la més en termes jurídics, ja que havia provocat multitud d’interpretacions. La nova llei, per exemple, obliga a les empreses a crear, adoptar i executar eficaçment i amb caràcter previ a la comissió del delicte, sistemes i programes de prevenció de delictes que les puguin eximir de la responsabilitat penal. En cas contrari, no tindran cap eximent per lliurar-se del càstig. En el supòsit que el delicte l’hagués comés un directiu burlant el programa, llavors aquest si que podria ser considerat únic responsable i faria front a les penes previstes al Codi Penal pel delicte comés.