D’acord amb la Llei 15/999, del 13/desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem  que les seves dades personals seran incloses en una base de dades, amb la finalitat de permetre un eficaç acompliment de la nostra activitat professional i comercial d’assessorament, assistència i mediació en assegurances. Vosté ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals a les entitats asseguradores i a les entitats o els professionales (corredors d’assegurances i reassegurances, advocats, pèrits, etc) amb qui mediaran els vostres contractes d’assegurances o gestionar les seves reclamacions per sinistre.

Té dret a accedir a les dades facilitades, demanar la rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament, dirigint-se per escrit al domicili citat per aquesta corredoria.