Demanda, denúncia i querella, no són el mateix

15 abril, 2016

Sovint es confonen els termes demanda, denúncia i querella, i s’utilitzen indistintament, però des del punt de vista jurídic hi ha diferències. Els tres tenen en comú que són formes d’iniciar un procediment judicial, la principal diferència és la via en la qual s’actua: civil, mercantil, laboral, judicial o penal.

La denúncia consisteix en la declaració davant de l’Autoridad de l’existència d’uns fets que poden ser delictius. Es pot fer per escrit o verbalment davant d’un agent de l’Autoritat o funcionari, per exemple a una comisaria de policia, i recollirà la manifestació detallada dels fets denunciats. No és necessària la intervenció d’advocat ni procurador per interposar-la. D’entrada no s’adquireix la condició de part acusadora. De fet, és una manera de col·laborar amb l’Administració de Justicia, ja què tot aquell qui presenciï la comissió d’un delicte públic està obligat a denunciar-lo.

La querella és un escrit presentat davant del Jutjat on es comuniquen uns fets que poden ser delictius, sol·licitant apertura d’un procediment criminal. És necessària la intervenció d’advocat i procurador. L’escrit de querella ha de tenir certs requisits formals: ha d’expressar la identitat del querellant, la del querellat, despcripció dels fets, lloc i data, les diligències que ha de practicar el jutjat, la petició de què s’admeti a tràmit i que es practiquin les diligències sol·licitades i la signatura del querellant. Amb la querella es manifesta la intenció de ser part acusadora del procediment,

La demanda és també la petició formal i escrita presentada davant del Tribunal competent (civil, laboral o mercantil) en la qual a partir duns fets que s’han de recolzar en uns fonaments de dret o jurídics, es motiva la pretensió o reclamació formulada. Com a exemple, la demanda civil seria la que s’interposa en els conflictes entre particulars com en els supòsits de conflictes entre veïns, assumptes d’arrendaments, herències, etc.