Assegurances de vida: un èxit a l’alça

18 setembre, 2015

Segons l’Informe d’Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions (ICEA), les primes d’assegurances de Vida han assolit els 2.093 milions d’euros al juny de 2015, havent crescut un 4,9% anual y les prestacions per sinistres ascendiren a 506 milions.

L’èxit de les pòlisses de vida radica en la tranquilitat que proporciones a l’assegurat, especialment si es tracta del principal sustentador de la família. Cal recordar, que el cobrament de l’assegurança de vida després de la mort de l’assegurat està subjecte al pagament de l’Impost de Succesions i Donacions. Sorprèn, no obstant, que cada una de les deu pòlisses quedin sense cobrar per desconeixença del beneficiari.

Quant al perfil de l’usuari, els trams d’edat amb major volum de patrimoni d’assegurances de vida i plans de pensions són les llars el cap de familia de les quals té entre 41 i 50 anys (28,9%) i entre 51 i 60 anys (35,7%). Però, s’aprecia una tendència de la contractació d’aquests productes a una edat més jove.  A l’any 2011, del total de plans de pensions, un 29,1% els havien contractat individus amb menys de 35 anys, mentres que el 2008 aquest porcentatge era del 26,5%.

Per sobre de les assegurances de vida, es situen les de decesos. Aquest tipus de pòlisses ocupa el podi del nombre d’afiliats juant amb l’assegurança obligatòria de vehicles i les de llar. El benestar de la familia preocupa, més enllà de les despeses rutinàries del dia a dia. Malgrat la crisi econòmica, les llars espanyoles destinen prop d’un 4% del seu pressupost a les asssegurances, segons l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).