Ahorro

A l’Impost de la Renda de les Persones Físiques et pots deduir les aportacions que hagis fet al llarg de l’any al pla de pensions. El màxim deduïble no ha de superar el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, amb un màxim de 8.000 euros. Les aportacions es descompten de la base liquidable, és a dir, la renda que has obtingut durant l’any declarat. Amb això es redueix el tipus de gravamen efectiu de la declaració.

És un instrument financer d’estalvi per a complementar la pensió estatal que ens pertoqui en cas de jubilació, invalidesa o mort. També pot adelantar-se el cobrament de la prestació en situació d’atur de llarga durada. Hi ha molts tipus de plans de pensions; des dels més conservadors, amb una rendibilitat assegurada, fins els que juguen amb la volatibilitat dels mercats, més arriscats però amb una rendibilitat major.

Un gran avantatge és que, mentre s’aporti capital s’obté un estalvi fiscal en reduir-se la base imposable de l’IRPF. A més, de cara als beneficiaris en cas de mort, el capital rebut no tributa com a successió o donació si no que ho fa en concepte de rendiment del treball.

Auto

És una quantitat que el prenedor ha d’assumir en cas de reparació del propi vehicle per sinistre. Amb aquesta eina, la companyia redueix el risc de sinistre així com la prima de l’assegurança. Aquesta quantitat pot ser fixa o un percentatge i ha de constar en el contracte. Per exemple, si un conductor té una franquícia de 180€ i el sinistre puja a 400€, l’asseguradora pagarà els 220€ restants a partir de la franquícia. Com més alta sigui la franquícia més gran serà el descompte sobre la prima. Aquest tipus d’assegurances són la millor opció per a conductors amb baixa sinistralitat.

Ara existeix la possibilitat de protegir aquesta franquícia amb l’innovadora i exclusiva cobertura Aseguromifranquicia, oferida per Asset Ibérica Underwriting, i que reemborsa els diners de la franquícia quan la companyia asseguradora del teu vehicle l’hagi aplicat. Si desitjes rebre més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Es tracta del preu que pot arribar a assolir al mercat un cotxe usat i depén de l’antiguitat, l’estat de conservació i la llei que regeixi el mercat en el moment de la venda. Les asseguradores tenen en compte aquest import per calcular el preu d’un vehicle que hagi patit un sinistre.

Per calcular-ho es tenen en compte les quanties oficials determinades pel Ministeri d’Hisenda, prenent com a referència la data de la primera matriculació i buscant la marca i el model. Obtindrem així un percentatge del valor oficial. Si es tracta d’un vehicle utilitzat com a taxi, per a lloguer sense conductor o per ensenyament de conductors, es reduirà la xifra al 70%.

La majoria de les companyies d’España no ho permeten. La gran part de les normatives dels diferents països assenyalen que un conductor que vulgui conduir un vehicle en un pais diferent al lloc en el qual estigui registrat, encara que sigui per unes hores, ha de donar de baixa la matricula al pais d’origen i registrar-lo en el de destí.

Segons la llei vigent, sí que és obligatori encara que existeix la possibilitat d’eximir el pagament de l’assegurança. La llei estableix que tots els cotxes han de tenir una assegurança que cobreixi com a mínim la responsabilitat civil. Encara que el cotxe no es desplaci pot provocar danys a tercers, com pot ser el cas d’un incendi. Malgrat això, es pot efectuar una baixa temporal i voluntària del vehicle a les Oficines de Trànsit, amb això estarem exempts de pagar una assegurança i l’impost de circulació corresponent. L’únic requisit per efectuar aquesta baixa, i per a quan volguem donar-lo d’alta, és que el vehicle hagi passat la ITV.

Correduría de seguros

És l’esdeveniment d’un fet, previst a la pòlissa, que dóna dret a sol·licitar les prestacions o indemnitzacions garantides.

És el període especificat a les condicions particulars de la pòlissa, durant el qual, en cas de sinistre, no es tindrà dret a indemnització.

El prenedor és la persona o entitat que subscriu la pòlissa i paga la prima.

L’assegurat és la persona que està exposada al risc, sobre qui recau la cobertura. Pot coincidir o no amb el prenedor.

El beneficiari és la persona especificada a la pòlissa que rebrà la indemnització en cas de sinistre.

Hogar

El valor del contingut ha d’incloure el cost dels objectes que tinguis a casa teva en el moment del contracte, ja que només així quedaran coberts davant d’un possible robatori, inundació, incendi o desperfecte. Dins dels objectes de valor s’inclouen les joies, joiells, objectes d’or, plata, platí, perles i pedres precioses. El primer que et demanaran es que acreditis el valor dels  elements, per això és important guardar sempre les factures, fer fotos dels objectes i, si és possible, obtenir la tasació d’un joier. Si no disposes de cap d’aquests documents, un pèrit valorarà els elements robats segons uns estàndars i les característiques de la vivenda.

Si vius de lloguer també necessites una assegurança de llar, encara que només necessites tenir cobertura quant a reformes que tu hagis fet, responsabilitat civil i els teus objectes. Del continent se n’ha de fer càrrec el propietari de la vivenda.

Els capitals declarats en el moment de la contractació d’una assegurança quedarien per sota del seu valor si no s’actualitzessin. Per evitar-ho s’actualitzen els capitals de la vivenda de manera automàtica, a cada venciment anual, seguint l’IPC.

Són tots els elements i materials que formen part de la construcció i estructura d’un edifici o vivenda (parets, sostres, sóls, endolls, parquet, paviments, motllures, instal·lacions…). S’ha de tenir en compte per a calcular el valor si s’ha fet alguna rehabilitació o reforma a la vivenda. També formen part del continent les superficies construïdes fora de la vivenda com els garatges, piscines o trasters i totes les dependències que no formen part integrant de la vivenda però es troben al mateix edifici que aquesta.

Acostuma a ser una garantia bàsica i comú en totes les assegurances de llar. Si estan inclosos a la teva pòlissa estaràs protegit davant la pluja, pedra, neu, vent i caiguda de rajos. En qualsevol cas s’han d’estudiar les condicions generals i particulars per saber en quins supòsits i sota quins límits tens dret a una indemnització. S’ha de tenir en compte que les catàstrofes no estan incloses (terratrèmols, sismes marins, erupcions volcàniques…).

La normativa referent al mercat hipotecari assenyala que no és obligatori contractar una assegurança de llar en el moment de subscriure un préstec hipotecari. Per contra, sí que és obligatori una assegurança d’incendi per aquelles hipoteques el titular de les quals és el banc.

Malgrat això, encara que ja tinguem la casa pagada, és molt recomanable tenir una assegurança de llar, sobretot per la responsabilitat civil davant de tercers, ja què es poden donar fàcilment casos en els que es provoquin danys a altres pisos.

Són les pertinences del propietari o llogater, i de les persones que viuen amb ell, i que estan dins de la casa. Això inclou tant mobles com aparells electrodomèstics, objectes d’ús personal, parament, roba, comestibles, elements decoratius…

A més valor dels béns assegurats més alta serà la prima, però si es deixa algun bé fora de la llista no hi haurà cobertura sobre ell. Les joies i les obres d’art han de ser declarades de manera expressa, sobretot si superen un determinat valor. Per norma general es pren el preu dels objectes quan van ser adquirits però convé rebre l’assessorament d’un corredor per ajustar el més possible el valor. Si aquest és el teu cas, nosaltres et farem una valoració dels teus objectes artístics.

Salud

La companyia pot exigir que es verifiqui el teu estat de salut mitjançant la presentació d’un reconeixement mèdic o que complertis un qüestionari en el qual es detallin les malalties que hagis patit amb anterioritat o en l’actualitat, anomenades preexistències.

Es tracta d’una modalitat mitjançant la qual l’assegurat que desitgi optar per un metge que no figuri al quadre mèdic de la companyia, abonarà al facultatiu la consulta i la companyia li reemborsarà l’import, de manera parcial o total segons el percentatge contractat.

És la quantitat de ha de pagar l’usuari d’una pòlissa amb copagament quan utilitza un dels serveis. El copagament és una manera d’evitar la pujada genèrica de la prima i concienciar al client de la necessitat de fer ús de manera responsable un servei determinat. Aquest tipus de pòlisses és idoni per a persones que busquen una atenció mèdica de qualitat pero no sovintegen el metge.

Vida

Ambdues pòlisses es centren en la mort del prenedor de la pòlissa a fi que els seus beneficiaris no hagin d’afrontar les despeses extres en el futur. A l’assegurança de vida s’inclou una indemnització, establerta en les condicions generals, permetent així que els familiars mantinguin l’estabilitat econòmica. A l’assegurança de decesos es cobreixen el tràmits administratius i les despeses de sepeli.