La jubilació d’un autònom és quasi la meitat de la d’un treballador per compte d’altri

16 octubre, 2015

Segons l’informe de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), la prestació per jubilació dels autònoms és un 45% inferior a la què perceben els treballadors per compte d’altri. També hi ha una gran diferència en la pensió mitja segons el gènere. La dels homes és un 25,54% superior a la de les dones autònomes.

Després de l’entrada en vigor del nou sistema de càlcul de les pensions, les condicions per calcular la pensió de jubilació dels autònoms es basen en unes normes genèriques. El que s’ha de considerar a l’hora de calcular la pensió és:

La reforma laboral ha modificat els criteris per establir l’edat de jubilació. Amb la introducció del concepte “carrera laboral complerta a la Seguretat Social”, es fixa en 38 anys i sis mesos. L’ edat de jubilació es fixa en els 65 anys per a aquells treballadors que hagin cotitzar aquest 38 anys i mig, per la resta es fixa en els 67 anys. Aquests dos anys es van afegint de manera progressiva.

El període de cotització mínim per poder optar a una pensió de jubilació s’amplia des dels 15 anys actuals fins als 25 el 2027, també de manera progressiva.

La quantia de la pensió de jubilació dels treballadors autònoms depén de la quantitat per la qual s’hagi cotitzat a la Seguretat Social i del nombre d’anys cotitzats. L’escala en base a la qual s’efectua el càlcul varia des del 50% de la base reguladora (per 15 anys cotitzats) fins el 100% de la base reguladora als 37 anys.

El càcul de la pensió de jubilació dels autònoms pot no resultar senzill, per això pots utilitzar aquesta calculadora de pensión de jubilación de autónomos amb la qual podràs saber quina quantitat econòmica et correspon en funció dels anys que hagis cotitzat.

L’Assegurança per Jubilació

Tenir una assegurança de jubilació per a un treballador autònom és una garantia de futur ja que suposa tenir un suport que aporta confiança al professional per compte propi.