Més facilitats per cancel·lar una assegurança

8 juliol, 2016

Des del gener de 2016, i amb l’objectiu de transparència i defensa del consumidor, s’han introduït diversos canvis legislatius en el sector assegurador, entre els quals destaquem:

– La reducció a 30 dies del termini de preavís per part del prenedor per oposar-se a la renovació. Es manté, però, el termini de dos mesos per a què l’asseguradora notifiqui les modificacions a la pòlissa o la no renovació. Les condicions i els terminis d’oposició han de destacar-se a la pòlissa.

– La major claredat a les pòlisses, ja que en contracte hauran de descriure’s de forma clara, comprensible i tipogràficament destacades les cobertures i exclusions.

– A les assegurances personals el prenedor no estarà obligat a comunicar canvis en el seu estat de salut, ni aquests es podran considerar com agreujament del risc.

– Es regulen per primer cop les assegurances de decessos i dependència. Quant al decessos, l’assegurador ha de prestar els serveis pactats a la pòlissa en cas de mort de l’assegurat i, si el cost del servei és inferior a la suma assegurada, l’excés quedaria a disposició del prenedor o dels seus hereus. En cas de no poder prestar el servei també es percebrà la suma assegurada. Si concorren diverses assegurances de decesos en una mateixa asseguradora, aquesta tornarà al prenedor, les primes pagades de la pòlissa que hagi volgut anul·lar desde que es va produir la concurrència.

En relació a les de dependència, el nou articulat estableix què s’entén per situació de dependència i s’obliga a l’assegurador al compliment de la prestació convinguda dins dels límits establerts per la llei i pel contracte. L’oposició a la prórroga només podrá ser exercida pel prenedor i es garantirà la llibertat d’el·lecció de prestadors de serveis.